Obchodní podmínky

Využíváním služeb SafetyWP potvrzuje klient i poskytovatel, že se budou závazně řídit obchodními podmínkami stejně, jako by tyto obchodní podmínky byly vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

1. Definice pojmů

Poskytovatel – Michal Pelech, IČ: 76565076, DIČ: CZ8808065211
Klient – fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala pod účtem, který je vedený v databázi poskytovatele.
Služba – správa a bezpečnost klientských webů běžících na redakčním systému WordPress.

2. Práva a povinnosti klienta

2.1. Klient se zavazuje při registraci uvést pravdivé údaje a v případě jejich změny o této skutečnosti neprodleně informovat poskytovatele.

2.2. Klient se zavazuje, že se bude při využívání služby řídit platnými právními předpisy v České republice a je odpovědný za všechna data, která během používání služby vytvoří.

2.3. Klient má právo kdykoliv přestat službu používat bez udání důvodu.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz služby.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek internetu, živelná pohroma apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.

3.3. Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 pracovních dnů.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.

3.5. Poskytovatel se zavazuje provozovat službu se zabezpečeným SSL certifikátem a pravidelným zálohováním dat klienta.

3.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na anonymní statistické vyhodnocení všech dat ze služby.

3.7. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje službu nebo se snaží obejít tarifní omezení. Jedná se např. o SQL injection přes formulář, apod.

3.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek po předchozím upozornění klienta.

4. Platba za provoz služby

4.1. Klient je za provoz služby (licenci užití) povinen platit poskytovateli poplatek. Výše poplatku za službu je vždy zveřejněna na stránkách www.safetywp.com.

4.2. Platba za službu se provádí předem pro dané období jednoho kalendářního měsíce nebo roku, dokud se klient nerozhodne přestat službu používat.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Poskytovatel se zavazuje, že údaje, které získal od klienta nebudou poskytnuty třetím stranám. Poskytovatel prohlašuje, že data klienta jsou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.2. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a jejich uložením do interní databáze poskytovatele.

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 1. 2. 2017

Nejlepší péče pro váš WordPress

Pod to se podepíšeme

Chci vědět více informací